Uitgangspunt:

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Heino baseert haar onderstaand privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel registratie persoonsgegevens:
De Stichting registreert persoonsgegevens van:

  • vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting
  • klanten van de stichting
  • leveranciers van de stichting
  • relaties van de stichting
  • geboortedatum (enkel van vrijwilligers van de stichting)

De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens:
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?
Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

  • naam
  • adres, postcode en huisnummer
  • e-mail adres
  • telefoonnummer

Daarnaast worden ook bankrekeningnummers geregistreerd als vrijwilligers onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.
Bestanden van personen worden digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen in een Dropboxmap waar alleen bestuursleden toegang toe hebben. Vrijwilligersovereenkomsten en gespreksverslagen worden bewaard bij het secretariaat. In de winkel ligt een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de vrijwilligers.
e-mailadressen worden bewaard via het extranet van de LVWW en zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wordt enkel verstrekt aan bestuursleden, contactpersonen van de winkelgroep, leden van de inkoopgroep en de systeembeheerder.
De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden:
Nieuw vrijwilligers, klanten, leveranciers en relaties, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacy beleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting. Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens:
De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten geen kopieën of back-up. Vrijwilligersovereenkomsten worden door het secretariaat zodanig beheerd dat alleen het secretariaat toegang heeft tot deze gegevens. De persoonsgegevens in Dropbox en Outlook zijn beveiligd met wachtwoorden.

Beheer van de gegevens:
Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Vragen en klachten:
Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur. Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten